GENERALFORSAMLING 2019:
Støtteforeningen "Harmonikamuseets Venner" afholder generalforsamling
Søndag den 24. marts 2019 kl. 13.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse. På valg er Birte Christensen, Sigrid Sørensen og Børge Jensen.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Støtteforeningen vært ved kaffebord.
Derefter bliver der spillet op til dans til kl. 17.00. Musikken leveres af?
Vi vil opfordre alle medlemmer til at møde op og få indflydelse på foreningens drift, og tillige få en
hyggelig eftermiddag.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Kontingent for Støtteforeningen: 50 kr. pr. person - foreninger og klubber 100 kr.
Kontingent kan indbetales direkte til kassereren, eller overføres til vor konto i
Sparekassen Vendsyssel - reg. nr. 9070 kontonr. 174-01-21444.


---