14.01.2021

Det er nu bekendtgjort, at Harmonika Museet på Tranum Engevej er solgt og
overtaget af "Kragelund Bed & Breakfast" Tranumvej 194.
Der er aftalt, at danseaftener kan fortsætte når det er muligt, hvis der er interesse for det.
Nærmere oplysninger kommer senere, eventuelt på en kommende generalforsamling eller her på siden.
Med venlig hilsen
På Støtteforeningens vegne
Børge Degn Jensen


---
GENERALFORSAMLING 2019:
Støtteforeningen "Harmonikamuseets Venner" afholder generalforsamling
Søndag den 24. marts 2019 kl. 13.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse. På valg er Birte Christensen, Sigrid Sørensen og Børge Jensen.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Støtteforeningen vært ved kaffebord.
Derefter bliver der spillet op til dans til kl. 17.00. Musikken leveres af?
Vi vil opfordre alle medlemmer til at møde op og få indflydelse på foreningens drift, og tillige få en
hyggelig eftermiddag.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Kontingent for Støtteforeningen: 50 kr. pr. person - foreninger og klubber 100 kr.
Kontingent kan indbetales direkte til kassereren, eller overføres til vor konto i
Sparekassen Vendsyssel - reg. nr. 9070 kontonr. 174-01-21444.


---